Taj Mahal Extended Tour Packages

Ganga Aarti, Varanasi

Taj Mahal with Ganges Varanasi Tour

Duration : 09 Nights / 10 Days

Destinations : Delhi - Jaipur - Agra - Varanasi - Delhi

Taj Mahal, Agra

Taj Mahal with Bharatpur

Duration : 08 Nights / 09 Days

Destinations : Delhi - Mandawa - Samode - Jaipur - Bharatpur - Fatehpur Sikiri - Agra - Delhi

Golden Temple, Amritsar

Taj Mahal with Golden Temple Tour

Duration : 07 Nights / 08 Days

Destinations : Delhi - Jaipur - Agra - Amritsar - Delhi

Khajuraho Temple

Taj Mahal with Khajuraho Tour

Duration : 08 Nights / 09 Days

Destinations : Delhi - Jaipur - Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho - Delhi

Taj Mahal, Agra

Taj Mahal with Jaipur Tour

Duration : 07 Nights / 08 Days

Destinations : Delhi - Jaipur - Fatehpur Sikiri - Agra - Delhi

Ranthambore National Park

Taj Mahal with Ranthambore Tour

Duration : 10 Nights / 11 Days

Destinations : Delhi - Mandawa - Jaipur - Ranthambhore - Agra - Delhi

Hawa Mahal, Jaipur

Taj Mahal with Rajasthan Tour

Duration : 15 Nights / 16 Days

Destinations : Delhi - Mandawa - Pushkar - Jodhpur - Ranakpur - Mt. Abu - Udaipur - Kota - Jaipur - Agra - Delhi

Taj Mahal, Agra

Taj Mahal with Tiger Tour

Duration : 14 Nights / 15 Days

Destinations :Delhi - Swaimadhopur - Ranthambore - Jaipur - Bharatpur - Fatehpursikiri - Agra - Umeria - Bandhavgarh - Kanha - Nagpur - Delhi

Taj Mahal, Agra

Taj Mahal with Nepal Tour

Duration : 10 Nights / 11 Days

Destinations : Delhi - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Delhi - Kathmandu (Nepal)

Vishram Ghat, Mathura

Taj Mahal with Mathura Tour

Duration : 02 Nights / 03 Days

Destinations : Delhi - Mathura - Vrindavan - Agra - Delhi